Jeden svět na školách zve na konferenci: VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

| Autor: - Jeden svět na školách / Člověk v tísni, o. p. s. | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 8. 11. 2015 |

Přijďte diskutovat se zástupci MŠMT a českými a zahraničními odborníky o podpoře místních studentských iniciativ a možnostech průřezového tématu výchova demokratického občana.

JSNS podporuje mladé lidi v aktivním přístupu ke společenskému dění například formou týmových projektů

- Jaká je systémová podpora výchovy k občanství? Jaký byl její vývoj a je současná situace dostačující?
- Jaká je situace na poli aktivního občanství mladých lidí, zvlášť ve vztahu k občanské a politické angažovanosti mládeže?

Úvodní setkání týmů Kdo jiný? 2015/2016 (Lucia Eggenhofer) O těchto i dalších otázkách budeme diskutovat v pražském Goethe istitutu 10. prosince s náměstkem MŠMT pro řízení sekce vzdělávání panem Jaroslavem Fidrmucem, zástupkyní německé spolkové agentury Bundeszentrale fur Politische Bildung Saskiou Nauck i odborníkem z Norska, kteří budou sdílet informace z jejich praxe. Program budou tvořit panelové debaty a kulaté stoly tak, abychom vytvořili prostor pro sdílení vašich zkušeností.
Chceme vám nabídnout možnost diskutovat s kolegy a kolegyněmi i odbornou veřejností z řad českých neziskových organizací, které se také výchově k aktivnímu občanství věnují.
Seznamte se s programem a přečtěte si pozvánku, kterou podle vašeho uvážení můžete rozeslat i vašim kolegům a kolegyním nebo jiným zájemcům. Pokud se chcete přihlásit, prosím, napište email na adresu sandra.telenska@jsns.cz.

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.

O čem je projekt Kdo jiný ?
Úvodní setkání týmů Kdo jiný? 2015/2016 (Lucia Eggenhofer) Rozjeďte vlastní iniciativu a měňte svět kolem sebe. Protože – kdo jiný?
Každý může zlepšovat věci ve svém okolí a každodenním životě. Není důležité, kolik je člověku let, ale jaké má odhodlání a nápady.
Věříme, že mladí lidé se umí k řadě problémů postavit přímo. Ať už se jedná například o domácí násilí, xenofobii nebo ničení životního prostředí – vždy má cenu něco dělat! A spousta projektů, s nimiž se setkáváme například při nominacích na Cenu Gratias Tibi / Kdo jiný?, je toho důkazem. Řadě mladých lidí podařilo prosadit něco, co se zprvu zdálo nemožné.
Můžete to zkusit i vy. Protože – kdo jiný?

Žáci na setkání přemýšleli, jak bořit stereotypy

Úvodní setkání týmů Kdo jiný? 2015/2016 (Lucia Eggenhofer) Týmy žáků, které chtějí organizovat vlastní projekty s tématem xenofobie, rasismu a migrace, se sjely do Prahy na úvodní setkání. Vyzkoušely si například, jak na nás působí předsudky, a naplánovaly si své osvětové aktivity.

Můžete si prohlédnout fotogalerii ze setkání.

První den si žáci si sami na sobě vyzkoušeli, jak občas podléháme stereotypům, soudíme podle prvního dojmu nebo jak pracujeme s nedostatkem informací a často generalizujeme. Odpoledne během městské hry po Praze navštívili řadu organizací, které pracují s migranty či uprchlíky.
"Nejdůležitější informací je pro mě to, že ne všechno v médiích je o uprchlících pravda," napsal jeden z účastníků do evaluace setkání. "Neměli bychom cizince soudit na první pohled. Jejich příběh neznáme, a tak bychom jej neměli odsuzovat," myslí si další.

Žáci vůči tomu nejsou lhostejní a chtějí o aktuálním dění více informovat. Proto se během druhého dne setkání dozvěděli více o projektovém managementu, aby si mohli naplánovat aktivity na svých školách i mimo ni.
Chtějí pořádat například živé knihovny - tedy akce, kdy se lidé potkají přímo se zástupcem menšin, uprchíků nebo migrantů a mohou si s nimi o jejich životním příběhu povídat.
Další tým vymyslel, že spustí webové stránky a uspořádá informační kampaň na škole, aby o zvýšil povědomí o tématu migrace. Jinde zase budou zástupci menšin sdílet své zvyky, tradice, jídla a hry během projektových dnů.

Týmové projekty v tomto školním roce realizujeme díky projektu Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015110012-jeden-svet-na-skolach-zve-na-konferenci-vychova-k-aktivnimu-obcanstvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku