Cesty ke kvalitě v neformálním vzdělávání

| Autor: NIDM - Vlasta Kohoutová | Rubrika: rozhovory | Vydáno dne: 21. 4. 2013 |

Letos v únoru skončil úspěšný národní projekt Klíče pro život (www.kliceprozivot.cz), avšak tři z jeho vzdělávacích aktivit pokračují díky novému projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ (www.ka2.cz).

Mgr. Irena Hošková, NIDM

To je dobrá zpráva pro organizace zájmového a neformálního vzdělávání a jejich pracovníky, kteří se věnují mimoškolní výchově dětí a mládeže v České republice. Dvouletý projekt K2, jehož realizátory jsou opět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže, naváže na dosažené výstupy „Klíčů“, a sice Standardizace organizací neformálního vzdělávání, Uznávání neformálního vzdělávání a Studia pedagogiky volného času, a bude je dále rozvíjet. O projektu K2, který se právě rozjíždí, o jeho ambicích, cílech a přínosu pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání jsme hovořili s ředitelkou Národního institutu dětí a mládeže a s projektovou manažerkou Irenou Hoškovou.

Předchozí projekt byl zaměřen především na zkvalitnění vzdělávání pedagogů volného času, kteří se dětem a mládeži věnují ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času, v domech dětí a mládeže či v neziskovkách. Jaký cíl jste si vytkli u projektu K2?
Prvním cílem projektu je poskytnout širokou podporu organizacím zájmového a neformálního vzdělávání, které se rozhodnou cíleně pracovat s „kvalitou“ ve svých organizacích. Druhým cílem je pak uplatnit v rámci vzdělávání a vlastní praxe pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží kompetenční přístup; schopnost rozpoznat, pojmenovat a nakonec prezentovat dovednosti získané zájmovými aktivitami ve volném čase nejen sobě samému, ale i zaměstnavatelům a vzdělavatelům. Na druhé straně je potřeba připravit vzdělavatele a zaměstnavatele na možnost uznávat výstupy zájmového a neformálního vzdělávání, využít přínos této oblasti v jejich každodenní praxi. Již v „Klíčích“ jsme společně identifikovali kompetence, které zaměstnavatelé chtějí a zájmové a neformální vzdělávání nabízí. Těm, co se chtějí věnovat profesionálně práci v zájmovém vzdělávání, nabídneme vzdělávací aktivity vedoucí k získání potřebné kvalifikace.

Konference na téma Uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, březen 2013 Projekt K2 svými vzdělávacími aktivitami naváže na projekt Klíče pro život. Proč jste se rozhodli pokračovat právě ve třech výše zmíněných aktivitách a v jaké šíři je chcete dále rozvíjet?
V rámci projektu Klíče pro život se nám podařilo připravit široce uplatnitelné nástroje OLINA (online nástroj pro řízení kvality v organizacích - http://olina.ka2.cz) a OKP (Osobní kompetenční portfolio - http://okp.ka2.cz), které bychom rádi zavedli do běžné praxe zájmového a neformálního vzdělávání. Jsou to nástroje dobrovolné, k jejich užívání je ale potřeba připravit odborníky uvnitř neziskových organizací, středisek volného času. V „Klíčích“ jsme také vyškolili tým mentorů, který by se měl dlouhodobě věnovat odbornému vedení pedagogických pracovníků ve svých střediscích volného času. Jejich prvním krokem v  projektu K2 je proškolení tzv. „externích pracovníků“ v rámci povinného studia pedagogiky. Projekt K2 tedy umožní odborně připravit uživatele produktů na jejich dlouhodobé užívání. Současně tyto produkty budeme dále rozvíjet o prvky vědomého osobnostního rozvoje v rámci celoživotního učení. постельное белье из сатина

Jaké cílové skupiny chcete oslovit a jak se mohou zájemci do projektu K2 aktivně zapojit?
Konference na téma Uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, březen 2013 Aktivity projektu K2 jsou určeny vedoucím pracovníkům středisek volného času a neziskových organizací dětí a mládeže, všem pracovníkům, kteří se v těchto organizacích dětem a mládeži každodenně věnují. Budeme je oslovovat v rámci nabídky kurzů prostřednictvím vzdělávacího modulu (http://vm.ka2.cz) nebo webových stránek projektu (www.ka2.cz). Výše zmíněné organizace se mohou také zapojit do realizace projektu podáním svých nabídek v rámci veřejných zakázek na zavádění kvality a realizaci vzdělávacích programů nebo vyslat své pracovníky do expertních týmů na přípravu vzdělávacích programů a metodik, do týmu konzultantů nebo lektorů. V případě zájmu se také mohou obrátit na garanty jednotlivých aktivit, reagovat na zveřejňované výzvy ke spolupráci. Rádi také přijedeme šířit informace o projektu, o možnosti zapojit se do jeho aktivit nebo se připojit k Memorandu o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží v rámci konferencí, kulatých stolů, veletrhů, pracovních setkání cílové skupiny, pokud nám bude tato možnost nabídnuta. детская постель

Jednou z aktivit projektu je Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. V dnešní době je téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání stále aktuálnější a nabývá na významu nejen u nás, ale i ve státech Evropské unie. Čeho byste chtěli, v rámci projektu, v této oblasti dosáhnout?
Jednoduše toho, aby si každý účastník zájmového a neformálního vzdělávání uvědomil, že vlastní zájem smysluplně trávit volný čas vede vzhledem k různorodosti aktivit k získání specifických dovedností, které napomáhají rozvoji osobnosti i uplatnění v profesním i občanském životě. Na druhé straně vlastní zájem umožňuje díky specifickým metodám a formám zájmového a neformálního vzdělávání uspět i jinak neúspěšným skupinám dětí a mládeže. Chceme ukázat, že přínosy této oblasti pro jednotlivce i společnost lze pojmenovat, prezentovat a uplatňovat na společné platformě Osobního kompetenčního portfolia a dále je rozvíjet pomocí plánu osobnostního rozvoje a že existuje množina osvícených vzdělavatelů a zaměstnavatelů, kteří mimo diplom z vysoké školy ocení i zkušenosti z projektů, vzdělávacích aktivit a dobrovolnické práce v neziskových organizacích realizované v mimoškolní činnosti. Jinými slovy ocení skutečnost, že je důležitá dovednost, rozvinutá kompetence, nikoli předepsaná forma jejího získání. Koncem března jsme uspořádali v Konferenčním centru City v Praze úvodní konferenci projektu K2, která byla zaměřena právě na témata uznávání neformálního vzdělávání, hovořilo se o strategii vzdělávací politiky České republiky, o kampani „Česko mluví o vzdělávání“, o spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery a o uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů a vzdělavatelů.

Investice do rozvoje vzdělávání Název další aktivity zní poněkud stroze a technicky – Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání. Můžete čtenářům přiblížit, co je jejím obsahem a cílem?
V této aktivitě se prolínají tři roviny řízení kvality v organizaci: hodnocení procesů nutných k plnění cílů organizace, identifikace a hodnocení kompetencí pracovníků organizace, nabídka vzdělávání a konzultačních služeb souvisejících s realizací akčních plánů vedoucích k vyšší kvalitě organizace, poskytovaných služeb i rozvoji jednotlivých pracovníků. Na jedné straně se tedy zajímáme o spokojenost účastníka/klienta, pracovníka i zřizovatele či donátora a máme k tomu měřitelné ukazatele, na druhé straně systematicky a opakovaně pracujeme na zlepšení poskytovaných služeb i organizace jako celku. Hlavním cílem této aktivity je tedy „přihlášení se“ k uplatňování principu neustálého vyhodnocování a zlepšování se.

K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Národní projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky, má před sebou dva roky realizace. Jaký bude podle vás jeho největší přínos pro organizace zájmové a neformální vzdělávání a  co byste si nejvíc přála, aby se díky němu podařilo prosadit?
Měla bych upřímnou radost, pokud by se díky projektu K2 podařilo v mnohých hlavách usadit myšlenku, že neformální vzdělávání je výzva budoucnosti, které budeme muset čelit, a bude dobře, pokud na tuto výzvu budeme připraveni jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu vzdělavatelů, zaměstnavatelů i organizací, které zájmové a neformální vzdělávání poskytují. Kvalita a konkurenceschopnost spolu s morálními hodnotami jednotlivce budou vrcholem ekonomicko-společenské pyramidy, a dostat se na vrchol nebude jednoduché. Jak ale ráda připomínám: Štěstí přeje připraveným, tak mu pojďme naproti.

Ptala se Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013040046-cesty-ke-kvalite-v-neformalnim-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku