O zdravotních službách dětem se souhlasem rodičů

| Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 19. 4. 2012 |

Česká rada dětí a mládeže se z podnětu četných dotazů pokusila sestavit doporučení pro eliminaci nejasností v souvislosti se zákonem o zdravotních službách.
Přihodit se může lecos... a je dobré být připraven. (Foto -mkr-)
Zdravotní zařízení začala požadovat od minulého týdne písemné souhlasy rodiče, popřípadě obou rodičů, a to i v takových případech, jako je sádrování zlomené končetiny. Právní zástupce nemocnice, se kterým se ČRDM spojila, nám potvrdil, že písemný souhlas – minimálně jednoho rodiče – chtějí v podstatě vždy. Zákon ani sdělení uveřejněné na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví nepřipouští jinou variantu. Nemocnice nejsou z tohoto stavu nadšené a čekají na novelizaci zákona. Ministerstvo zdravotnictví na ní pracuje. Novela nezačne platit dříve než v červenci, tedy již během trvání letních táborů.

ČRDM svolala ke zdravotní legislativě komisi, kde jsou zástupci lékařů, lektorů a záchranářů z členských sdružení, a následně vstoupí do jednání s příslušným náměstkem ministra zdravotnictví. Bude se přitom zasazovat o přesnější kategorizaci zákroků, resp. o vznik výčtu služeb, které nejsou podmíněny písemným souhlasem rodiče.

Přihodit se může lecos... a je dobré být připraven. (Foto Radka Páleníková)Co na vzniklé situaci vadí našim sdružením? Vedoucí, již tak zavalení narůstající administrativou, řešící úraz vzniklý při volnočasové aktivitě, jsou od doby účinnosti tohoto zákona vystaveni dalšímu stresu. To, že bude problém rodiče v letních měsících sehnat, je více než jasné. První případy se objevují již nyní, a to ještě doba zámořských dovolených zcela nepropukla. Samotné zmocnění vedoucích je problematické i ze strany oslovených rodičů. Ti vyslovili pochybnosti o tom, že by vedoucímu byli ochotní podepsat plnou moc pro veškerá rozhodnutí v souvislosti se zdravotními službami. I tento přístup vybízí k výše naznačené kategorizaci.

Mgr. Alena Hájková, advokátka, sdružením doporučila: „Níže uvedené prohlášení – souhlas i dále navržený postup by měly přispět k usnadnění situací, kdy je potřeba nechat ošetřit nezletilého účastníka akce lékařem. Nicméně nezaručuje, že jej budou všichni poskytovatelé zdravotních služeb respektovat jako relevantní. Pochopitelně rovněž nelze zákonného zástupce nutit k udělení souhlasu, popř. k postupu navrženému v posledním odstavci. Vždy záleží na konkrétních okolnostech situace a osobách, se kterými jednáme.


Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu akce a určení osoby přítomné při poskytování zdravotních služeb nezletilému

V době konání ……… (např. letního tábora) ……………, tj. od ………………do ……………… souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery ………………………………… (jméno a příjmení), nar. …………………….
Ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o  zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) panu/paní …………………………………, nar. ………………, bytem ………………………………
Zároveň určuji pana / paní …………….…… osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má můj nezletilý syn / moje nezletilá dcera právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1., a to ve shora uvedeném období.

V ………………… dne………………………

…………………………… ………………………………
podpisy zákonných zástupců nezletilého

Jestliže je potřeba souhlasu rodiče nebo obou rodičů s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému dítěti ve smyslu § 35 odst. 2 a souhlas rodiče, popř. obou rodičů, nelze reálně získat (např. rodiče jsou v době, kdy má být dítěti zdravotní služba poskytnuta, v zahraničí a nelze je kontaktovat), je potřeba oznámit tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb (ošetřující lékař) a poskytovatel je povinen do 24 hodin informovat o této skutečnosti soud. Soud pak stanoví pro tuto záležitost dítěti opatrovníka (zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí), který rodiče dítěte v dané věci zastoupí.“
Právník oslovené nemocnice nám sdělil, že se v praxi setkali s tím, že opatrovníkem soud určil přímo zdravotnické zařízení.

Advokátka Hájková dodává: „Určitá možnost by ještě byla, aby rodiče před odjezdem zplnomocnili („dali plnou moc“) k zastoupení při výkonu rodičovské zodpovědnosti nad nezletilým dítětem v době, kdy jsou v zahraničí, např. prarodičům dítěte nebo svému sourozenci (teta, strýc nezletilého dítěte), popř. jiné osobě blízké. Doporučila bych opatřit plnou moc úředně ověřeným podpisem rodiče. Pochopitelně že se ale mohou tyto osoby (zástupci rodičů) setkat s nepochopením ze strany poskytovatele zdravotních služeb, který i přes tuto plnou moc odmítne uznat jejich souhlas za dostatečný a bude postupovat způsobem uvedeným v předchozím odstavci.“
Tato plná moc pak může posloužit jako vodítko pro soudní ustanovení opatrovníka, který pak již bude muset být zdravotním zařízením akceptován.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012040038-o-zdravotnich-sluzbach-detem-se-souhlasem-rodicu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku