Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje nejvznešenější aspirace lidstva – touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a spravedlnosti pro všechny.

  Středočeský kraj

  Dobrovolnictví, jako individuální nebo skupinová činnost, umožňuje udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba jiným lidem.

  Motto: „Dobrovolnictví je praktickým výcvikem k občanství“

  Středočeský kraj (logo) Středočeský kraj vyhlašuje IV. ročník ankety „Dobrovolník Středočeského kraje“
  Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají kde je třeba, ale někdy se pouze věnují tomu, co je baví a přesto jsou prospěšní celé společnosti. Protihodnotou za svou „dobrovolnost“ nedostávají a ani neočekávají žádné finanční ani jiné ohodnocení, odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat my ostatní, je všimnout si jich a ocenit jejich snažení. Ocenění bude uděleno občanům, kteří vykonávají pravidelnou dlouhodobou dobrovolnickou činnost v některém z okruhů dobrovolných aktivit nebo jako ohodnocení počinu/působení při určité mimořádné situaci či za dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Nominovat osobnost na titul „Dobrovolník Středočeského kraje 2014“ mohou představitelé Středočeského kraje, představitelé obcí se sídlem ve Středočeském kraji, občanská sdružení, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.

  OBLASTI PŮSOBENÍ:
  1. Sociální a zdravotní oblast:
  Např. pomoc zdravotně nezvýhodněným občanům (jedná se o spoluobčany s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižení, jehož dopady činí osobu závislou na pomoci jiných); integrace prostřednictvím rehabilitační, sociální a léčebné péče; osobní asistence; snaha o zajištění aktivního a plnohodnotného života seniorům či péče o dlouhodobě nemocné.
  2. Oblast kultury, sportu a ochrany životního prostředí:
  Např. ochrana a revitalizace přírody a kulturních památek (obvykle regionálního charakteru); pořádání sportovních či uměleckých akcí (nezřídka spojené s humanitárními aktivitami).
  3. Výchovná a vzdělávací činnost:
  Např. mimoškolní volnočasové aktivity; zajištění aktivního naplnění volného času dětí a mládeže jakožto způsob prevence rizikového chování u dětí a mládeže; za pravidelnou a dlouhodobou činnost.
  4. Mimořádná, zvláštní příležitost:
  Udělení ceny za činnost při mimořádné události (humanitární pomoc při živelných katastrofách) apod.

  NÁLEŽITOSTI NÁVRHU:
  Středočeský kraj - heraldický znak 1. Jméno a příjmení navrhovaného, kontaktní adresa, telefon, email
  2. Věcné zdůvodnění předloženého návrhu – oblast působení (viz. výše) – délka působení v dané oblasti – věková skupina, se kterou dobrovolník pracuje – obecná prospěšnost, přínos společnosti – jaké náhrady jsou hrazeny (cestovné, stravné, ošatné, …) – stručný popis podstaty dobrovolnické činnosti (max. polovina A4)
  3. Identifikace navrhovatele – jméno a příjmení,adresa, telefonický a emailový kontakt (v případě právnické osoby přesný název a adresa sídla, jednací orgán) Lhůta k doručení návrhů je do 21. 11. 2014 včetně. Návrhy se podávají na Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
  Obálku označte heslem „DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014“.

  VYHODNOCENÍ ANKETY
  Vyhodnocení ankety proběhne během měsíce prosince 2014. Návrhy bude posuzovat komise složená ze zástupců Středočeského kraje, Krajského úřadu, neziskových organizací působících na území kraje aj.
  Slavnostní předání ocenění „DOBROVOLNÍK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014“ se uskuteční společně se „Slavnostním oceněním žáků a studentů za reprezentaci Středočeského kraje“ 10. prosince 2014 od 11.00 hod. v kulturním domě Vltava v Kralupech nad Vltavou, náměstí J. Seiferta 706.

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.