pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: mezinárodní

     QR kód této stránky ->

Rada mládeže Slovenska oslávila 20. narodeniny

Autor: Katarína Gavorníková a Viktória Vasilenková | zařazeno: 16. 10. 2010 | přečteno 12481

Rada mládeže Slovenska - předsednictvo Dňa 25. júna 2010 ubehlo presne 20 rokov odvtedy, čo Rada mládeže Slovenska uzrela svetlo sveta. Napriek tomu, že je čerstvou dvadsiatkou, patrí na Slovenku k najstarším organizáciám, ktoré vznikali tesne po Nežnej revolúcii. Hoci zachytiť dve desiatky rokov do niekoľkých riadkov je náročné, v tých nasledujúcich vám ponúkame stručný prehľad najdôležitejších okamihov a udalostí jej doterajšieho fungovania.

Vzniku RmS predchádzali stretnutia detských a mládežníckych organizácií „za okrúhlym stolom“, výsledkom ktorých bolo rozhodnutie, ktorým sa účastnícke občianske združenia dňa 31. mája 1990 rozhodli vytvoriť Radu mládeže Slovenska. Jej cieľom malo byť zaručenie rovnoprávnych vzťahov medzi detskými a mládežníckymi organizáciami na území Slovenska a zapojenie sa do medzinárodného detského a mládežníckeho hnutia.

Rada mládeže Slovenska - historické logo Dňa 7. júna 1990 RmS schválila svoje prvé trojčlenné vedenie: J. Behýl (Zväz záujmových združení), Vladimír Bajan (Vysokoškolská únia Slovenska) a Juraj Hupka (Demokratická mládež Slovenska) a o necelé tri týždne, dňa 25. júna 1990 bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra. O štyri dni neskôr, na oficiálne prvom zasadnutí RmS, bol za predsedu zvolený Juraj Hupka, podpredsedníčkou sa stala Jana Kontrová. Počas prvého roku fungovania sa rada mládeže venovala hlavne oblastiam financovania mládežníckych organizácií, štátnej politike voči mládeži, prerozdeľovaním priestorov po bývalom SZM poskytnutých Nadáciou detí a mládeže.

V roku 1992 si RmS stanovila dva ciele. Zastupovať a reprezentovať detské a mládežnícke organizácie tak voči štátnej správe a zákonodarným orgánom, ako aj voči zahraničiu tam, kde absentovala možnosť samostatnej reprezentácie organizácie. Ku konkrétnym krokom patrilo budovanie pozície vo vzťahu k štátnym orgánom a verejnosti, prijatie a participácia na zákone o mládeži, pripomienkovanie viacerých návrhov zákonov a nariadení (o nadáciách, daňovej sústave...), intenzívna spolupráca so zahraničnými organizáciami CENYC (Rada Európskych národných rád mládeže) a Youth Forum (Mládežnícke fórum).

O rok neskôr (1993) získala RmS Cenu WAY – Cenu Svetového združenia mládeže (poradný orgán OSN) za to, že sa na Slovensku podarilo vytvoriť organizáciu, ktorá nachádza spoločné riešenia pre všetky organizácie detí a mládeže a nedošlo k jej rozštiepeniu ako v okolitých štátoch. RmS sa stala členom WAY a CENYC-u, ktorý mal poradný hlas pri Rade Európy. Do funkcie podpredsedníčky bola zvolená kandidátka RmS – Alexandra Bučková.

V nasledujúcom období boli prioritami RmS ovplyvňovanie systému štátnej podpory občianskych združení detí a mládeže, efektívne využívanie zahraničných kontaktov rady mládeže v prospech jej členov, efektívne zastupovanie členských organizácií vo vzťahu k štátnym i neštátnym inštitúciám, zabezpečovanie poradenských a vzdelávacích aktivít členom a vytvorenie progresívneho informačného systému. Boli vytvorené Okresné Rady mládeže, ktoré boli informačne prepojené s RmS. Mnohé z nich však boli nefunkčné z finančného a priestorového dôvodu.

V roku 1995 sa Valné zhromaždenie RmS uznieslo na vytvorení profesionálneho sekretariátu, čím došlo k oddeleniu rozhodovacej a výkonnej funkcie. Predsedníctvo naďalej plnilo funkciu rozhodovacieho orgánu zloženého z dobrovoľných zástupcov členských organizácií bez nároku na mzdu. RmS začala vydávať časopis Fórum mladých, ktorého cieľom bolo prezentovanie činnosti a aktivít detských a mládežníckych organizácií, poskytovanie užitočných rád a sprostredkovanie informácií.

RmS sa v rokoch 1995 a 1996 zúčastňovala stretnutí a rokovaní v oblasti realizácie štátnej podpory práce s deťmi a mládežou, stretnutí s ministerkou školstva, pracovníkmi MŠ SR. Zástupcovia rady mládeže sa stali členmi poradného orgánu – Rady ministerky školstva pre deti a mládež. RmS zorganizovala niekoľko vzdelávacích podujatí pre organizátorov mládežníckych aktivít zameraných na projektovú činnosť, fundraising, medzinárodnú spoluprácu či výučbu jazykov.

V nasledujúcom roku odštartovala RmS Festival aktivít mládeže, ktorý sa konal pravidelne do roku 2002. Prostredníctvom festivalu sa podarilo zviditeľniť činnosť a aktivity detských a mládežníckych organizácií širokej verejnosti. Zástupcovia RmS sa zúčastňovali stretnutí Grémia tretieho sektora, ktorého úlohou bolo obhajovať a presadzovať záujmy mimovládnych organizácií, popularizovať tretí sektor a koordinovať informačné aktivity.

Rada mládeže Slovenska - z Valného zhromaždenia Rok 1998 bol obsahovo spätý s aktivitami v oblasti zlepšenia legislatívy v otázkach mládeže, zvýšenia informovanosti poslancov NR SR o práci s mládežou, nastavenia pravidelnej komunikácie na najvyššej úrovni (nielen s ministerstvom školstva, ale aj zahraničných vecí, práce sociálnych vecí a rodiny, kultúry a pod.), zväčšovania objemu finančnej podpory detských a mládežníckych organizácií, ako aj rozvíjania spolupráce so susednými radami mládeže.

Od roku 1999 sa začal pripravovať projekt vytvorenia Regionálnych rád mládeže v každom kraji Slovenska. Dôvodom pre ich vznik bola snaha rozvíjať participáciu detí a mládeže na regionálnej úrovni a pomáhať rozvoju regiónov. Činnosť RmS sa v ďalšom období stabilizovala do troch základných oblastí: obhajovanie záujmov členských organizácií (rokovania so štátnou správou, samosprávou, inštitúciami), servis pre organizácie (vzdelávanie pracovníkov organizácií, prezentácia organizácií...) a zahraničná činnosť (zastupovanie organizácií na medzinárodných fórach, bilaterálnych rokovaniach). Uskutočnili sa dve veľké konferencie, ktoré mali prispieť k vytváraniu pozitívneho obrazu o práci pre deti a mládež. Bol odštartovaný mediálny projekt www.mladez.sk, informačno-komunikačná platforma zameraná na šírenie informácií a propagáciu činností detských a mládežníckych organizácií.

Po úspešnom pilotnom projekte Trnavskej rady mládeže vznikli v roku 2001 regionálne rady vo všetkých krajoch Slovenska. Ako samostatné právne subjekty mali združovať regionálne detské a mládežnícke organizácie a poskytovať im informácie, servis a podporu.

Mimoriadne bohatým na realizované projekty, akcie a aktivity bol rok 2002. Spomeňme napr.: Občan 2002 – Záleží na každej kvapke, Mladý parlament, Kamošfest, internetový magazín www.koxo.sk, pripomienkovanie dokumentov (Akčný plán politiky mládeže, Akčný plán realizácie úloh MŠ SR, Programové vyhlásenie vlády...). Zo zahraničných aktivít to bola intenzívna účasť na seminároch a bilaterálnych stretnutiach v Belgicku, Dánsku, Maďarsku, Grécku či vo Švajčiarsku.

Rada mládeže Slovenska RmS sa zúčastňovala na zasadnutiach Rady vlády pre deti a mládež, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, spolupracovala so Študentskou radou vysokých škôl. V roku 2003 realizovala kampaň „Nájdi si nových priateľov“, ktorej cieľom bolo priblížiť činnosť detských a mládežníckych občianskych združení a ponúknuť atraktívne možnosti zmysluplného využívania voľného času predovšetkým „neorganizovaným“ mladým ľuďom. V tomto roku vychádza prvé číslo nového časopisu Zoom-M – zaostrené na mladých, ktorý vznikol zlúčením časopisov Infoiuventa a Fórum mladých, za podpory MŠ SR.

Ciele a víziu na ďalšie obdobie (do roku 2008) definovala RmS v Strategickom pláne v roku 2004. Jej cieľmi naďalej boli: advokácia, reprezentácia a zastupovanie (v Rade vlády, v Nadácii mládeže Slovenska, komisiách a poradných orgánoch), regionálna politika a koordinácia regionálnych rád, účasť na konferenciách a seminároch, zahraničné aktivity, bilaterálna spolupráca, spolupráca s Európskym mládežníckym fórom a servisná pomoc organizáciám (mediálna podpora, Zoom-M, projekt mladez.sk)

Rok 2005 bol pre RmS rokom veľkých výziev. Prvýkrát sa uskutočnilo verejné odovzdávanie ocenení MOST, aby sme vyzdvihli najlepšie príklady aktívnej spolupráce samosprávy, mládežníckeho a podnikateľského sektora pri práci s mladými ľuďmi. Po diskusiách a hodnotení smerovania organizácie došlo k úprave Stanov a ostatných dokumentov RmS. Odštartoval sa projekt „Poď s nami do toho alebo v premávke bez chaosu“. Podarilo sa vyjednať najvyšší rozpočet v histórii pre financovanie voľnočasových aktivít, zorganizovala sa konferencia o dobrovoľníctve a medzinárodný seminár na tému participácie mladých ľudí na miestnej úrovni.

Programovou prioritou RmS pre rok 2006 bola téma občianskej participácie mladých ľudí a neformálneho vzdelávania. V tomto duchu sme organizovali konferenciu o neformálnom vzdelávaní, sériu okrúhlych stolov či medzinárodný študijný seminár „V4 pre mladých“. RmS sa usilovala o diverzifikáciu svojich príjmov, podarilo sa jej zrealizovať projektové aktivity z grantových zdrojov a sponzorských darov.

Jano Gombala, předseda Rady mládeže Slovenska V roku 2007 sa veľká časť aktivít RmS sústreďovala na komunikáciu s novým štátnym aparátom po parlamentných voľbách. Kľúčovou témou roka sa stal systém neformálneho vzdelávania mladých ľudí a rozvoj dobrovoľníckej práce. Bol vypracovaný sociologický výskum o prežívaní voľného času a participácii mladých ľudí. Uskutočnila sa antitabaková kampaň: „Dýchaj slobodne“. V zahraničnej oblasti sa nám podarilo posilniť svoju pozíciu v rámci Európskeho fóra mládeže a stať sa členom lobistickej skupiny BBC+. RmS sa po prvýkrát prostredníctvom „Mládežníckeho delegáta“ zúčastnila Valného zhromaždenia OSN a UNESCO, aby tak prezentovali názory mladých ľudí na globálnej úrovni.

V nasledujúcom roku dominovali na RmS odborné témy občianskej participácie, dobrovoľníctva a nezamestnanosti mladých ľudí. V septembri sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia RmS European Volunteering Forum na tému dobrovoľníctva. Organizoval sa štvordňový medzinárodný tréning „Tired of standing by? Vote!“, v rámci ktorého si 15 mladých ľudí zo 6 krajín Európy rozširovalo svoje poznatky a vymieňalo skúsenosti a dobré príklady v oblasti tvorby mládežníckych kampaní s dôrazom na komunikáciu a médiá.

Rada mládeže Slovenska - nové logo Od roku 2009 pokračovala RmS (a stále pokračuje) v realizácii aktivít v troch hlavných oblastiach: zastupovanie (záujmov svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej a verejnej správy a zjednocovanie ich názorov), servis (v oblasti propagácie práce detských a mládežníckych organizácií vrátane vzdelávania zameraného na komunikáciu a PR) a témy (mládežnícka participácia, neformálna výchova a vzdelávanie, dobrovoľníctvo a problematika zamestnanosti mladých ľudí).Práve ste absolvovali miniexpedíciu dvadsaťročnej histórie jednej mimovládnej organizácie. Za všetkými jej momentmi, udalosťami či aktivitami však stáli ľudia, a to tak z pozície členov z radov detských a mládežníckych organizácií, predsedníctiev, partnerov, zamestnancov a v neposlednom rade dobrovoľníkov. Rád by som im aj z tohto miesta povedal „ĎAKUJEM“.

Ján Gombala, predseda RmSSouvisející články:
Zajímá Vás, jak integrovat protirasistická témata do práce Vašeho sdružení, oddílu, klubu či střediska volného času? - 02.01.2011
Česko-německo-izraelský projekt úspěšně završen 2 - aneb Moje izraelská dobrodružství - 22.12.2010
Česko-německo-izraelský projekt úspěšně završen - 22.12.2010
Bavorský ministerský předseda Seehofer ocenil česko-německý projekt - 19.12.2010
Hodina zrození bulharského Národního fóra mládeže přišla - 19.11.2010
Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost - 01.10.2010
Volnočasovkáři hledají inspiraci v Německu - 30.09.2010
Česká rada dětí a mládeže se podílala na programu delegace jihokorejské mládeže - 18.09.2010
Ještě se můžete přihlásit na Česko-německo-polský kurz pro vedoucí interkulturních skupin a další mezinárodní či zahraniční akce - 16.09.2010
Mladí si přejí svět bez rasismu a násilí - 15.09.2010
Čeští debrujáři reprezentovali na „Expo Science Afrique 2010“ na Reunionu - 27.08.2010
Projekt o přímé demokracii v Bulharsku - 22.08.2010
Pilotní výměnný projekt ČRDM s německými a izraelskými partnery na startu - 18.08.2010
Chcete se stát hostitelskou rodinou pro zahraničního studenta nebo studentku? I pro vaše dítě lze přes AFS zajistit studijní pobyt... - 01.08.2010
Dobrovolníci pomohou ve Valašském muzeu v přírodě - první společný projekt FoS ČR a sdružení Duha - 13.07.2010
Probádání pixelů v Bulharsku za účasti Hodiny H - 11.07.2010
„Oči ven“ aneb Mezinárodní školení Eyes out proběhlo díky Hodině H a programu Mládež v akci - 28.06.2010
Zahraniční studenti míří v Praze stále častěji do muzea gramofonů - 22.05.2010
Mladí esperantisté v Česku oslaví své páté narozeniny - 07.05.2010
Rada mládeže Slovenska má nové webové stránky!!! - 24.04.2010
Až se vypravíte do Německa - 15.04.2010
Kukátko do světa - Povídání o cestě po zemi do Nigérie a tříměsíční GLEN stáži v Lagosu - 13. dubna v Praze - 10.04.2010
Kultur8 - Výstava fotografií dobrovolníků v Keni, Zambii, Etiopii, Ghaně, Mongolsku a Vietnamu je do konce dubna k vidění v Děčíně - 09.04.2010
Česko-německý kontaktní seminář pro volnočasovou oblast „Společně do toho!“ - 24.03.2010
Hry, sporty a tradice ve Španělsku - 07.03.2010
Česko-německá kontaktní databáze hledá organizace k navázání mezinárodního kontaktu, pro prázdninové pobyty, výměnu zkušeností aj. - 06.03.2010
Návštěva tuniského velvyslance v ČRDM - 26.02.2010
Dobrovolnický česko-německý tým portálu ahoj.info zve mladé lidi z Česka i Německa na kreativní seminář 9. – 11. dubna 2010 - 22.02.2010
EU naslouchá mladým lidem – Zapoj se do konzultace k aktuálnímu tématu Zaměstnanost! - 12.02.2010
Mezinárodní konferenci na téma holocaustu chystá na březen ELSA - Evropské sdružení studentů práva v Brně - 07.02.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+