pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: myslím si

     QR kód této stránky ->

Pár poznámek k dotacím MŠMT pro NNO

Autor: Jaroslav Tuček | zařazeno: 7. 1. 2010 | zařadil/a: -maj- | přečteno 14340

Už hodně dlouho přemýšlím o tom, že by někdo měl „promluvit do duše“ představitelům některých nestátních neziskových organizací (NNO) na téma dotace z MŠMT. Nevím, že by to někdo zatím udělal, a tak se o to pokusím sám. Dovoluji si tedy sám za sebe, nikoliv za odbor nebo ministerstvo, uvést pár poznámek k tomu, jak já vidím přístup některých NNO k získávání dotací.

Považuji za to za potřebné i z toho důvodu, že se v současné době na MŠMT vytváří podmínky pro otevření dalších dotačních titulů z prostředků ESF. V roce 2010 předpokládáme samostatnou výzvu pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání, která bude určena především pro NNO a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. A tady je náročnost projektů a podmínek pro poskytnutí dotace ještě vyšší než u našich ministerských. Je proto třeba se v NNO na tuto situaci dobře připravit.

MŠMT má vyhlášeny dotační programy na čtyřleté období a v návaznosti na ně stanovuje priority pro daný kalendářní rok. NNO, které požadují dotaci, se musí zaregistrovat v elektronickém systému na adrese http://is-mladez.msmt.cz. Po potvrzení registrace pak podávají projekt do vybraného programu vždy k poslednímu říjnu, resp. březnu. Projektem se rozumí souhrn dokumentů které jsou stanovené ve vyhlášení dotačních programů. Projekt se podává vložením do výše uvedeného elektronického systému a kopie celého vloženého projektu se písemně zasílá na adresu Národního institutu dětí a mládeže.
To všechno a řada dalších informací a pokynů je obsaženo v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010. Jejich aktuální znění je volně k dispozici na webové stránce MŠMT www.msmt.cz/mladez.

Tohle všechno naprostá většina z vás nepochybně dobře zná. Jiná věc je, že ne každý se tím také opravdu řídí. Tento poznatek jsem si opět potvrdil v době, kdy probíhalo posuzování projektů, které NNO podaly pro rok 2010. Opět se ukazuje, že nemalá část (cca 1) NNO buď vůbec dotační programy nečetla nebo se nemíní jimi řídit. Takže opět bude nemalá skupina NNO, které dotaci vůbec neobdrží. Osobně je mi to líto, neboť řada těchto projektů je docela zajímavých.

Každoročně na zářijových seminářích vysvětlují pracovníci odboru pro mládež, jak zpracovat projekt, čemu se vyhnout, co je potřeba udělat atd. Zdá se, že to není příliš platné. V čem se nejvíce chybuje v té technické či administrativní části:
- projekt není vložen do elektronického systému
- projekt je vložen do jiného programu, než kam náleží
- v projektu chybí předepsané dokumenty (i jeden chybějící dokument znamená, že je projekt neúplný, a tudíž nebude přijat k realizaci)
- nebyl dodržen stanovený termín podání
- projekt byl zaslán na jinou adresu, než je stanoveno (nezasílá se na MŠMT ale na NIDM)
- chybí rozpočty projektu, rozpočty požadované dotace, výjimkou nejsou rozpočty s matematickými chybami, není uvedeno spolufinancování
- NNO zašle písemně jiný nebo neúplný projekt než ten, který je vložen v elektronickém systému.

Projekty s těmito závadami (a dalšími obdobnými chybami) jsou vyřazovány z dalšího projednávání a jsou zamítnuty. Byl bych moc rád, kdyby si funkcionáři v NNO uvědomili, že nakládání s finančními prostředky státu (a ostatně nejen s nimi) má svá dané pravidla. Nemusí se někomu třeba líbit, ale dodržovat se musí. A to všemi, beze zbytku, bez výjimek i v detailech.

Jinou věcí je obsah samotných projektů. Z řady z nich není zřejmé, co chce NNO vlastně dělat. Pokud je popis projektu v rovině „budeme organizovat různé zajímavé akce pro děti a mládež“ nebo „budeme pořádat besedy, setkání, zábavná odpoledne apod.“ je to velice obecná formulace, kterou nemůžeme akceptovat. V projektu musí být naprosto konkrétní akce nebo činnosti s jasným termínem, místem, zabezpečením, rozpočtem atd. Nemálo aktivit v projektech neodpovídá prioritám stanoveným pro daný rok. Požadavky na finance na naprosto stejné materiální vybavení se pravidelně opakují několik let za sebou. Kam tento materiál přijde? Nebylo by možné, aby si NNO svůj majetek (zejména tábornické vybavení a potřeby) navzájem půjčovaly?

Nemálo projektů je evidentně finančně nadhodnocených. Řada žadatelů se řídí starým zvykem – „potřebuji 100, požádám tedy o 200 – 300 a možná dostanu i 150“. Musím říci, že ve výběrových komisích pracují lidé se zkušenostmi, kteří dovedou posoudit i náročnost a nákladnost vašich projektů. Je leckdy s podivem, když NNO požaduje dotaci ve výši třeba 500, dostane 150, a přesto zrealizuje celý projekt v plném rozsahu, aniž by doplnila chybějící peníze z jiných zdrojů. Asi jsou někde kouzelníci.

Myslím si, že všechny NNO jsou schopny projekt kvalitně zpracovat. Výmluvy na amatérismus, nedostatek času apod. považuji za plané. Jestliže chci, ba dokonce potřebuji finanční prostředky, tak pro to musím udělat to, co a také jak se to ode mne požaduje. Osobně mi rovněž velice vadí snaha čím dále více NNO prosadit si poskytnutí dotace namísto standardního postupu prostřednictvím „intervencí“ různých „kamarádů“ funkcionářů. Považuji to přinejmenším za nefér jednání.
Objevují se i takové případy, že NNO podá projekt, který je přímo okopírovaný z minulého roku. Bez jakékoliv úpravy včetně třeba letopočtu. To už považuji za nehoráznost (letos 3 případy).

Všichni víme, že procházíme složitým ekonomickým obdobím. Přes to se MŠMT podařilo zabezpečit, že finanční prostředky na dotace budou v téměř stejné výši jako v minulém roce. Jsme si vědomi, že to není plně optimální, že to již několik let nestačí na pokrytí všech požadavků NNO. Porovnáme li poměr výše dostupných financí a celkové výše požadovaných dotací, potřebovali bychom nejméně 6 - 7x více peněz. Je třeba však vycházet z dané reality, a tudíž i adekvátně upravit své požadavky.

Proto MŠMT upřednostňuje aktivity, které jsou určeny co nejširšímu okruhu dětí a mladých lidí. Nebude tudíž finančně podporovat jednorázové akce jako např. různé besídky, sportovní či zábavná odpoledne, festivaly, výlety, oslavy apod. Nebude podporovat finančně neúnosně nákladné akce s nejistým výsledkem nebo úzkým dopadem. Nebude financovat nákladné zahraniční cesty uměleckých souborů a sportovních kolektivů a další.

Vážení přátelé v NNO,
jsem rád, že vás je většina, koho se moje truchlivá předchozí slova netýkají. Vážím si vaší práce a děkuji vám za ni. Problematikou dotací pro NNO se profesně zabývám již mnoho let, a tak si myslím, že o nich něco vím. Proto jsem se rozhodl napsat do Archy a Inspiromatu (tento text vyjde v prvním čísle letošního ročníku zpravodaje ČRDM Archa, pozn. red.) nikoliv nějaký ucelený rozbor, ale alespoň těchto pár poznámek. Toto mé – zdůrazňuji, že naprosto osobní – nabádání těch, kteří zatím v projektové činnosti poněkud „plavou“, není výčitkou nebo lamentací. Chci vám pomoci vyvarovat se naprosto zbytečných chyb, lépe se zorientovat a nasměrovat k tomu, abyste byli úspěšnější než dosud. Moc vám to přeji.Další články na podobná témata:
téma grant
téma NNOSouvisející články:
Vánoční nadílka ministerstva školství – téměř 3,5 miliardy korun na podporu české vědy a výzkumu - 22.12.2010
Výstava s názvem Pohádka ve škole - Zachráněné vzpomínky - začne v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze - 07.12.2010
Na setkání s krajskými hejtmany ministr školství Josef Dobeš řešil budoucnost středních škol - 05.12.2010
Pětatřicet sdružení obdrželo na příštích pět let titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ - 01.12.2010
Reforma maturitní zkoušky proběhne příští rok, zjištěné nedostatky budou do května odstraněny - 26.11.2010
MŠMT pořádá v pondělí 22. listopadu 2010 konferenci Etická výchova v praxi - 19.11.2010
MŠMT posílá školám 100 milionů korun navíc na školní pomůcky - 09.11.2010
Výsledky maturitní generálky MAG 10 potvrdily očekávání odborníků - 02.11.2010
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš bude v neděli 31. října ve 13 hodin hostem v Otázkách Václava Moravce na ČT 24 - 29.10.2010
Mimořádný úspěch českých studentů v evropské soutěži mladých vědců EU Contest v Lisabonu - 09.10.2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo další významné vědecké projekty podpořeno z prostředků Evropské unie - 03.10.2010
České školství v mezinárodním srovnání - 07.09.2010
Semináře k novelizovaným programům státní podpory práce s dětmi a mládeží - 05.09.2010
Školní rok 2010/2011 začíná - 01.09.2010
Možnost vyzkoušet si novou podobu maturity mají v rámci podzimní maturitní generálky všichni studenti a učitelé - 25.08.2010
Letní prázdniny by mohly být u nás rozloženy do čtyř měsíců při zachování nynější dvouměsíční délky - 14.08.2010
Rod de Geerů - mecenášů J. A. Komenského - očima malířů - 29.07.2010
Do škol přijdou muži, varuje zlobivé děti ministr Dobeš - 28.07.2010
Ministr chce posílit autoritu učitelů - ti mají získat pravomoci, jak se vypořádat se vzrůstající agresivitou žáků - 26.07.2010
Ministr Josef Dobeš jmenoval své nejbližší spolupracovníky, mezi jeho náměstky zůstane Eva Bartoňová, Jan Kocourek a Petr Špirhanzl - 16.07.2010
Josef Dobeš jmenován ministrem školství - 14.07.2010
Letní prázdniny 2010 – a kdy budou další prázdniny ve školním roce 2010/2011? - 06.07.2010
Školní rok sice skončil, ale ředitelé škol se připravují na výzvy nového tisíciletí - 04.07.2010
Do projektu EU peníze školám se již zapojilo 1500 škol, první z nich dostanou dotaci již v červenci - 02.07.2010
Ministerstvo školství změní název, a také logo – to zřejmě vytvoří studenti - 01.07.2010
Podpora vědy a vzdělání je prvořadým krokem k opětovnému nastartování české společnosti a ekonomiky, říká Jan Vitula - 27.06.2010
Ministryně školství Miroslava Kopicová se loučí a hodnotí své roční působení ve funkci - 24.05.2010
Krajská kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ pro žáky základních a středních škol byla ukončena - 01.05.2010
MŠMT podpoří vzdělávání pedagogů 430 miliony, aby měli příslušnou odbornou kvalifikaci - 25.03.2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výběrového řízení k programům č. 1, 2 a 3 (podzimní kolo) pro rok 2010 - 15.03.2010
Nová příručka učí žáky finanční gramotnosti, například jak se vyhnout dluhové pasti - 04.03.2010
Pravda o státní maturitě - 02.02.2010
„Genderový“ - 27.01.2010
Chcete ocenit významného pedagoga či vedoucího kolektivu dětí a mládeže? Pospěšte - návrh na medaili MŠMT musí projít do 15. února ještě schvalováním - 20.01.2010
Ministerstvo školství zveřejnilo přehled projektů, které byly v rámci Programů státní podpory pro nestátní neziskové organizace na rok 2010 zamítnuty - 05.01.2010


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
16. 11. 2020, 401x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2020 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> Google+